Проект „ФЛОРЕО“ се осъществява чрез финансиране по ШЕСТА ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ по „ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ИНТЕРРЕГ V-A: ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020”Продължителност на проекта : 24 месеца.
Начална дата: 13.04.2021г.
Крайна дата: 13.04.2023г.

kid

Приоритетна ос: 1- Конкурентна и иновативна трансгранична зона
Тематична цел: 03 – Повишаване на конкурентоспособността на малките и средните предприятия и на селскостопанския сектор (за ЕЗФРСР), и на сектора на рибарството и аквакултурите (за ЕФМДР)

Инвестиционен приоритет: 3a. Насърчаване на предприемачеството, по-специално чрез улесняване на икономическата експлоатация на нови идеи и насърчаване на създаването на нови фирми.
Специфична цел: 1- Подобряване на предприемаческите системи за подпомагане на МСП

Кратко резюме на проекта: Проект FLOREO ще осигури повишаване на мотивацията, знанията и уменията на предприемачите за иновации, създаване и поемане на рискове при започване на бизнес и ще улесни стопанската дейност на съществуващите МСП в трансграничния регион. Той ще открие нови пътища пред стартиращите компании и ще организира действия за подкрепа на съществуващи предприятия със специален фокус върху производството на билки и екотуризма. Това ще се осъществи чрез съвместни действия за създаване на подходяща бизнес инфраструктура и информационен център, както за обслужване на трансграничния регион след рехабилитация, така и за оборудване на неизползваем парцел и наети закрити помещения. Тук бъдещите предприемачи могат да разработват и тестват своите бизнес идеи в симулативна и реална среда, да използват услуги за подкрепа на бизнеса, свързани с отглеждането и предлагането на уникални билки и цветя, които могат да бъдат намерени само в трансграничния регион Гърция – България, и да разработват и тестват идеи в областта на алтернативния туризъм като билкови пакети и пакети за екотуризъм.

Ще бъде създаден трансграничен портфейл от квалифицирани и опитни обучители и ментори. Широката комуникационна кампания и кампания за повишаване на осведомеността ще подпомогне по-нататъшното разпространение на резултатите.

Количествените резултати при изпълнение на проекта включват бизнес форуми и форуми за представяне на резултатите от проекта на местните власти и представители на местното и регионалното икономическо развитие, бизнес обучения за стартиращи фирми в производството на билки и екотуризма; симулационни модели. За предприемачите по проект FLOREO ще бъдат постоянно осигурени: Заседателни зали; Консултации и помощ – работни срещи, семинари и др. в зависимост от нуждите; Достъп до компютърно оборудване и Интернет;Достъп до специализирана литература; Съвместно работно пространство

Най-високата добавена стойност от изпълнението на проекта ще бъде по-добрата географска концентрация на ресурси и нематериалните ползи от сътрудничеството – обмен на добри практики, изграждане на капацитет, съвместни стратегии, спечелване на уважение и доверие сред партньорите и достъп до по-широки мрежи за сътрудничество.

Ще бъде изграден „Парк на Родопската Билка“, който ще представлява център за експониране на билки и за демонстрации в сферата на билкопроизводството и същевременно ще бъде една туристическа атракция за любителите на екотуризма.  Паркът на Родопската Билка ще бъде изграден в България, с.Тригррад, община Девин, област Смолян.

Специалните предимства и ценовата отстъпка за използване на бизнес подкрепата и информационните услуги по проект FLORFO ще се фактурират на участниците след края на проекта.

Партньори по проект ФЛОРЕО: