Мурсалски чай

Известен е още и като Пиринският чай, Алиботушки, Триградски чай.

Силивряк

Силиврякът е ендемит, т.е. не се среща никъде другаде по света.

Иглика


Това е т.нар. лечебна иглика, или Primula veris, известна и като първоцвет.

Здравец

Получил от народа ни най-скъпото име за най-ценения дар – здравето.

Събития

No event found!
Целенасочено отглеждане
на билки

Биологичното разнообразие на територията на нашата страна е забележителен природен фeномен. Разнообразният релеф, геология, специфичните микроклиматични условия и хилядолетната човешка дейност определят богатото разнообразие на видове, съобщества и природни местообитания, голяма част от които са с консервационна значимост.

Основна възможност за развитието на алтернативен туризъм в България дават многобройните и разнообразни, все още не напълно проучени и неусвоени природни и културно-исторически ресурси с регионална, европейска и дори световна значимост. Голямото разнообразие на уникални по своя хабитат екологично чисти райони, годни за билкопроизводство и селски туризъм, правят този отрасъл все по интересен и примамлив за малкия и среден бизнес у нас.

Като лечебни растения В България се употребяват около 650 растения!

Приложението на растителните дроги (билки) в българската народна и официална медицина датира от векове и заема важно място в бита и фолклора на българското домакинство.