ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΊΕΣ

 • Το Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας στις Επιχειρήσεις (ΠΑΚΕ) στοχεύει άμεσα στην επίτευξη έξυπνης και βιώσιμης ανάπτυξης της βουλγαρικής οικονομίας και στην υλοποίηση βιομηχανικών και ψηφιακών μετασχηματισμών. Στο παρελθόν, το πρόγραμμα ονομαζόταν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Καινοτομίας και Ανταγωνιστικότητας (ΕΠΚΑ για συντομία).
 • Τα ευρωπαϊκά έργα στο Πρόγραμμα Καινοτομίας και Ανταγωνιστικότητας μπορούν να υποβληθούν στους ακόλουθους τομείς:
 1. Μια πιο έξυπνη Ευρώπη μέσω της προώθησης μιας καινοτόμου και εξυπνότερης οικονομικής μετάβασης.
 2. Μια Πιο Πράσινη Ευρώπη χωρίς εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, μέσω της προώθησης μιας καθαρής και δίκαιης ενεργειακής μετάβασης, πράσινες και μπλε επενδύσεις, μια κυκλική οικονομία, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και πρόληψη και διαχείριση κινδύνων.
 3. Ένα σχέδιο για μια πιο έξυπνη Ευρώπη μέσω της προώθησης μιας καινοτόμου και εξυπνότερης οικονομικής μετάβασης
 4. Καινοτομία και ανάπτυξη του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας στις Επιχειρήσεις (ΠΑΚΕ) για την περίοδο 2021-2027.
 5. Ψηφιοποίηση.
 6. Ενίσχυση της ικανότητας έρευνας και καινοτομίας και εισαγωγή σύγχρονων τεχνολογιών.
 7. Ενίσχυση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ (μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων), μεταξύ άλλων μέσω παραγωγικών επενδύσεων.
 8. Προώθηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Τα ευρωπαϊκά προγράμματα κατά τα Επιχειρησιακά Προγράμματα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΠΑΑΔ) στοχεύουν στη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση όλων των ατόμων, που αναζητούν εργασία, ιδίως των νέων και των μακροχρόνια ανέργων, καθώς και των ανενεργών εργαζομένων, μέσω της προώθησης της αυτοαπασχόλησης και της κοινωνικής οικονομίας.

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για χρηματοδότηση ευρωπαϊκών έργων στους ακόλουθους τομείς:

 1. Προώθηση της απασχόλησης και της ανάπτυξης δεξιοτήτων.
 2. Κοινωνική ένταξη και ίσες ευκαιρίες.
 3. Εδαφικές επενδύσεις.
 4. Τεχνική βοήθεια.

Ο Νορβηγικός Χρηματοδοτικός Μηχανισμός, καθώς και ο Χρηματοπιστωτικός Μηχανισμός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, αποτελούν μέσα για τη συμβολή στην ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και συνοχή, και για τη μείωση των κοινωνικών και οικονομικών διαφόρων μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών.

Στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2017), το αντικείμενο υλοποίησης ευρωπαϊκών έργων είναι δραστηριότητες από τους ακόλουθους τομείς: γεωργία και τρόφιμα, δασοκομία, μεταποιητική βιομηχανία, αγροτικός τουρισμός, δημόσιος τομέας – δήμοι, περιφερειακές διοικήσεις για δημόσιες δραστηριότητες – υποδομές (δρόμοι, φωτισμός, κύκλοι νερού).

Τα ευρωπαϊκά έργα στοχεύουν:

 • τις επενδύσεις σε βιολογική παραγωγή,
 • τα προγράμματα για μειονεκτικές περιοχές,
 • την ενίσχυση εκκίνησης για τους νέους αγρότες,
 • τα προγράμματα για τη υποστήριξη μικρών εκμεταλλεύσεων και επενδύσεων σε αγροκτήματα,
 • μεταποίηση γεωργικών προϊόντων και μη γεωργικών δραστηριοτήτων.
 • Υλοποίηση στο πλαίσιο του μέτρου 4.1 – για τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα με το προϋπολογισμό από το ΠΑΑ 2014-2020.

Από τις 19 Απριλίου ξεκίνησε η υποδοχή αιτήσεων ενίσχυσης βάσει του υπομέτρου 4.1 «Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» από το μέτρο 4 «Επενδύσεις σε ενσώματα περιουσιακά στοιχεία» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. Ο συνολικός προϋπολογισμός της διαδικασίας κατά το υπομέτρο είναι 422.218,104.

Το ελάχιστο ποσό ενίσχυσης για έναν υποψήφιο είναι 29.337 λέβα [BGN] και το μέγιστο – έως 2.933,700 λέβα [BGN].

Προτιμάται προτάσεις έργων, με στόχο την ακριβή και φιλική προς το περιβάλλον γεωργία. Θα υποστηριχθούν επενδύσεις για δραστηριότητες σε ευαίσθητους τομείς – «Φρούτα και λαχανικά», «Κτηνοτροφία» και «Αιθέρια έλαια και φαρμακευτικές καλλιέργειες». Προτεραιότητα θα δοθεί επίσης σε έργα άρδευσης γεωργικών καλλιεργειών, που καλλιεργούνται σε αγροκτήματα. Σύμφωνα με τις προτεραιότητες του Υπουργείου Γεωργίας, Τροφίμων και Δασών, θα υποστηριχθούν νέοι αγρότες, δραστηριότητες, που σχετίζονται με τη βελτίωση της ποιότητας των γεωργικών προϊόντων, καθώς και εκείνες, που παρέχουν ευκαιρίες για την παραγωγή βιολογικών προϊόντων.

Η αποδοχή στοχεύει σε επενδύσεις για την εισαγωγή νέων προϊόντων, διαδικασιών και τεχνολογιών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, καθώς και την ανανέωση της παραγωγής. Προτεραιότητα θα δοθεί σε προτάσεις έργων με επενδύσεις σε καινοτόμες τεχνολογίες για την οικονομία, όπως – καινοτόμες και ψηφιακές τεχνολογίες παραγωγής, καθώς και αυτοματοποίηση των διαδικασιών εργασίας στη γεωργία. Το μέτρο διεγείρει την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ παραγωγών και μεταποιητών των γεωργικών προϊόντων. Προτεραιότητα δίνεται σε έργα προστασίας του περιβάλλοντος, βελτίωσης των συνθηκών εργασίας, υγιεινής και άλλων.

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Χοριζόντ Ευρώπης» θα παράσχει χρηματοδοτική στήριξη των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ για έρευνα και καινοτομία στους τομείς της διατροφής, της γεωργίας και της βιοοικονομίας.

Περισσότερα Ευρωπαϊκά Προγράμματα μέσω Ομάδων Τοπικής Δράσης στα χωριά κατά το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2021-2027

Περισσότερα Ευρωπαϊκά Προγράμματα μέσω Ομάδων Τοπικής Δράσης στα χωριά, όπως και ίδρυση μιας νέας Διεύθυνσης «Τοπική ανάπτυξη υπό την ηγεσία της Κοινότητας» στο Υπουργείο Γεωργίας, προβλέπει το Υπουργείο Γεωργίας, Τροφίμων και Δασών (Υπουργείο Γεωργίας) για την επιτυχή εφαρμογή του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2021-2027.

Το ποσό της στήριξης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) θα ανέλθει στο 10% του προϋπολογισμού του στρατηγικού σχεδίου για τη γεωργική και αγροτική ανάπτυξη.

Σχεδιάζεται να επεκταθεί το εδαφικό πεδίο εφαρμογής της προσέγγισης αυξάνοντας τον αριθμό των Ομάδων Τοπικής Δράσης.

Πρόγραμμα Ναυτιλίας και Αλιείας – ΠΝΑ.

Πρόκειται για ένα Πρόγραμμα με έμφαση στην υδατοκαλλιέργεια. Διαφορετικά μέτρα χρηματοδοτούν διάφορες δραστηριότητες – από την παραγωγή των ψαριών υδατοκαλλιέργειας /fingerlings fish/ έως την αγορά μηχανημάτων καθαρισμού, κονσερβοποίησης και συσκευασίας ψαριών και προϊόντων ψαριών.

Στόχοι του Προγράμματος:

 • η υποστήριξη στους ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών του Covid-19,
 • η υποστήριξη της προετοιμασίας και της εφαρμογής των σχεδίων παραγωγής και μάρκετινγκ,
 • η υποστήριξη των μεταποιητών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών του Covid-19.
 • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επιστήμης και Εκπαίδευσης για έξυπνη ανάπτυξη

Ο στόχος του Προγράμματος είναι η αύξηση της αποτελεσματικότητας των συνεργασιών μεταξύ επαγγελματικών σχολών και εργοδοτών για τη βελτίωση των πρακτικών δεξιοτήτων των μαθητών στις σχετικές ειδικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Υποστήριξη των μεσαίων επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας COVID-19.

Σκοπός της διαδικασίας είναι η παροχή επιχειρηματικού κεφαλαίου σε μεσαίες επιχειρήσεις στη Βουλγαρία για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19. Αυτές οι επιχειρήσεις αναμένεται να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους για τουλάχιστον 3 μήνες μετά την ολοκλήρωση του έργου, καθώς και να έχουν διατηρήσει την απασχόληση από τα επίπεδα πριν λάβουν την υποστήριξη.

Υποστήριξη των πολύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας COVID-19

Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 173 εκατομμύρια λέβα (BGN) και καλύπτει όλους τους τομείς της βουλγαρικής οικονομίας (εκτός από αυτούς, που υποστηρίζονται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης).

Υποστήριξη των μικρών επιχειρήσεων με κύκλο εργασιών άνω των 500.000 λέβα (BGN) για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας COVID19

Σκοπός της διαδικασίας είναι η παροχή επιχορηγήσεων σε βουλγαρικές μικρές επιχειρήσεις, που έχουν επιτύχει κύκλο εργασιών άνω των 500.000 λέβα (BGN) για το 2019.

Ο κατάλογος των αγροτικών δήμων, που ορίζεται από το «Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Γεωργίας και των Αγροτικών Περιοχών» στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) περιλαμβάνει όλους τους δήμους στους οποίους δεν υπάρχει οικισμός με πληθυσμό άνω των 30.000 ανθρώπων.

Πώς να τους ορίσετε – εάν δεν υπάρχει πόλη στον δήμο σας με περισσότερα από 30.000 άτομα, είστε σε έναν αγροτικό δήμο. Αυτοί είναι 231 δήμοι από το σύνολο των 264, δηλαδή πλέον.

Κατάλογος αγροτικών δήμων:

Μπλαγκόεβγκραντ – Μπάνσκο, Μπελίτσα, Γκότσε Δέλτσεβ, Γκάρμεν, Κρέσνα, Πέτριτς, Ραζλόγκ, Σανδάνσκι, Σατόβτσα, Σιμιτλί, Στρουμιάνι, Χαδζιδίμοβο, Ιακορούδα,

Μπουργκάς – Αϊτος, Κάμενο, Καρνομπάτ, Μάλκο Τάρνοβο, Νεσέμπαρ, Πομόριε, Πριμόρσκο, Ρούεν, Σοζόπολ, Σρεντέτς, Σουνγκουρλάρε, Τσάρεβο,

Βάρνα – Αβρεν, Αξάκοβο, Μπελοσλάβ, Μπιάλα – Βάρνα, Βέτρινο, Βάλτσι δολ, Δέβνια, Δόλνι Τσιφλίκ, Δαλγκοπόλ, Προβάντια, Σουβόροβο.

Βελίκο Τάρνοβο – Ελένα, Ζλατάριτσα, Λιάσκοβετς, Παβλικένι, Πόλσκι Τραμπές, Στράζιτσα, Σούχιντολ,

Βίντιν – Μπελογκραντσίκ, Μπόϊνιτσα, Μπρέγκοβο, Γκραμάδα, Δίμοβο, Κούλα, Μακρές, Νόβο σέλο, Ρούζιντσι, Τσούπρενε,

Βράτσα – Μποροβάν, Μπιάλα Σλάτινα, Κοζλοντούϊ, Κριβοντόλ, Μέζντρα, Μίζια, Οριάχοβο, Ρόμαν, Χαϊρεντίν,

Γκάμπροβο – Δριάνοβο, Σεβλίεβο, Τριάβνα,

Ντόμπριτς – Μπαλτσικ, Γκενεράλ Τόσεβο, Ντόμπριτς – Ντόμπριτς -αγροτική, Καβάρνα, Κρουσάρι, Τέρβελ, Σάμπλα,

Κάρδζαλι – Άρντινο, Δζέμπελ, Κίρκοβο, Κρούμοβγκραντ, Μομτσίλγκραντ, Τσερνοότσενε,

Κιουστεντίλ – Μπόμποβ δολ, Μπομπόσεβο, Κοτσερίνοβο, Νεβέστινο, Ρίλα, Σαπαρέβα μπάνια, Τρέκλιανο,

Λόβετς – Άπριλτσι, Λέτνιτσα, Λουκοβίτ, Τέτεβεν, Τροϊάν, Ουγκαρτσίν, Ιάμπλανιτσα,

Μοντάνα – Μπερκόβιτσα, Μποϊτσίνοβτσι, Μπουσάρτσι, Βαρσέτς, Βαλτσεδράμ, Γκεόργκι Δαμιάνοβο, Λομ, Μέδκοβιτς, Τσίπροβτσι, Ιάκιμοβο,

Παζαρδζίκ – Μπατάκ, Μπέλοβο, Μπρατσίγκοβο, Βέλινγκραντ, Λεσίτσεβο, Παναγιούριστε, Πέστερα, Ρακίτοβο, Σεπτέμβρι, Στρέλτσα,

Πέρνικ – Μπρέζνικ, Ζέμεν, Κοβατσέβτσι, Ράδομιρ, Τραν,

Πλέβεν – Μπέλενε, Γκουλιάντσι, Δόλνα Μιτροπολία, Δόλνι Δάμπνικ, Ίσκαρ, Κνεζά, Λέβσκι, Νικόπολ, Πόρδιμ, Τσερβέν μπριαγκ,

Πλόβντιβ – Μπρέζοβο, Καλογιάνοβο, Κάρλοβο, Κρίτσιμ, Κούκλεν, Λάκι, Μαρίτσα, Πέρουστιτσα, Παρβομάϊ, Ρακόβσκι, Ροντόπι, Σάδοβο, Σόποτ, Σταμπολιίσκι, Σαεντινένιε, Χισάρια,

Ράζγκραντ – Ζαβέτ, Ισπερίχ, Κουμπράτ, Λόζνιτσα, Σαμουϊλ, Τσαρ Καλογιάν,

Ρούσε – Μπόροβο, Μπιάλα – Ρούσε, Βέτοβο, Δβε μογκίλι, Ιβάνοβο, Σλίβο πολέ, Τσένοβο,

Σιλίστρα – Αλφατάρ, Γκλαβνίτσα, Δούλοβο, Καϊναρδζά, Σίτοβο, Τουτρακάν,

Σλίβεν – Κότελ, Νόβα Ζαγκόρα, Τβαρντίτσα,

Σμόλιαν – Μπάνιτε, Μπόρινο, Δέβιν, Δοσπάτ, Ζλατογκράντ, Μαντάν, Νεδέλινο, Ρουδοζέμ, Τσεπελάρε,

Περιοχή Σόφια – Αντόν, Μποζούριστε, Μπότεβγκραντ, Γκοδέτς, Γκόρνα Μάλινα, Δόλνα μπάνια, Δραγκομάν, Ελίν Πελίν, Έτροπολε, Ζλατίτσα, Ιχτιμάν, Κοπρίβστιτσα, Κόστενετς, Κόστινμπροντ, Μίρκοβο, Πιρδόπ, Πράβετς, Σαμοκόβ, Σβόγκε, Σλίβντιτσα, Τσαβντάρ, Τσελοπέτς,

Στάρα Ζαγκόρα – Μπράτια Δασκαλόβι, Γκούρκοβο, Γκάλαμποβο, Μαγκλίζ, Νικολάεβο, Όπαν, Πάβελ μπάνια, Ράντνεβο, Τσιρπάν,

Ταργκόβιστε – Αντόνοβο, Ομουρτάγκ, Όπακα, Ποπόβο,

Χάσκοβο – Ιβάϊλοβγκραντ, Λιουμπίμετς, Μαδζάροβο, Μινεράλνι μπάνι, Σβιλενγκράντ, Σιμέονοβγκραντ, Σταμπολόβο, Τοπόλβγκραντ, Χάρμανλι,

Σούμεν – Βελίκι Πρεσλάβ, Βενέτς, Βαρμπίτσα, Καολίνοβο, Κάσπιτσαν, Νικόλα Κόζλεβο, Νόβι παζάρ, Σμιάντοβο, Χίτρινο,

Ιάμπολ – Μπολιάροβο, Έλχοβο, Στράλδζα, Τούνδζα.